Adatkezelési szabályzat

A Nemzetközi Pumi Egyesület adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

(Elnöki rendelkezés)

Hatályos: 2018. január 01-től

Az adatkezelő neve: Nemzetközi Pumi Egyesület továbbiakban: Egyesület

Az adatkezelő címe: 2315 Szigethalom, Wass Albert u. 9.

Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: –

Elérhetőség: pumiegyesulet@gmail.com

Az Egyesület tevékenységét a Civil tv. alapján, a személyes adatokat tartalmazó adatbankok, nyilvántartások  létrehozását a hatályban lévő törvényi és egyéb jogszabályi előírások betartásával, a vonatkozó előírások figyelembe vételével végzi.

A személyes adatokat diszkréten kezeli, az adatokat pumik.hu weblapján csak az alábbi jogszabályokban foglaltak betartásával szerepelteti:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény.

Amennyiben bármely természetes személy az Egyesület működésével, adatbázisaival összefüggésben Egyesületi tagként, tagfelvételi kérelemként, vagy ilyen nélkül bármely személyes adatát eljuttatja az Egyesülethez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait az Egyesület adminisztrációs célból belső használatra korlátlan ideig, illetve a természetes személy általi visszavonásig nyilvántartsa, kezelje.

Az Egyesület a jelen szabályzatban megjelölt Az adatkezelés célja pontban írtaktól eltérő célra személyes adatokat nem kezel, csakis a felhasználó előzetes tájékoztatás és előzetes hozzájárulása esetén.  Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az Egyesület különleges adatot nem kezel.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

Harmadik személy:  olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Felhasználó: olyan természetes személy, aki a www.pumik.hu lapon regisztrál, oda adatokat küld, rögzít illetve lekérdez.

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk

Az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Más esetekre vonatkozóan a hatályos jogszabály ad felvilágosítást.

Az adatkezelés megnevezése: adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a tagsági nyilvántartás valamint az internetes honlapon történő regisztrálás érdekében történik.

A kezelt adatok köre: Egyesület tagjainak, és bármely természetes személy által elérhető, az Egyesület által szervezett klubkiállítás, továbbá az előzőek részére nem az Egyesület által szervezett kiállítás résztvevőinek családi neve, utóneve, születési helye és ideje, címe, anyja neve, telefonszáma, email címe, mobiltelefonszáma.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelés időtartama az adatkezelő Egyesület működésének időtartamával azonos, határozatlan időtartamú.

Az adatkezelés célja:

  • Az Egyesületi tagok nyilvántartása,
  • az Egyesület honlapjára történő regisztráció lehetőségének biztosítása,
  • az Egyesület rendezvényein való részvétel biztosítása.

Egyebek:

Az Egyesület nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az Egyesület, mint a honlap tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi és kezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A weblap, a rendezvényekre, tájékoztatókra történő jelentkezés módosítás hatálybalépését követő használatával a weblap használó, a rendezvényre, tájékoztatóra jelentkező elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény valamint a Ptk. alapján gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Budapest, 2018. Januar 01.

Holdampf Dóra

elnök